Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nie próbuj kochać za dwoje. Nie myśl: To nic, że on kocha trochę mniej - za to ja kocham trochę więcej. Kiedyś to w końcu się wyrówna, on w końcu nauczy się kochać tak mocno jak ja. Nie rób tego, droga nieznana przyjaciółko, która teraz może po raz pierwszy zastanawiasz się nad strategią miłości. Nie rób tego, nawet nie próbuj, bo to się nie sprawdza nigdy.
— Roma Ligocka "Radość życia"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth viadestroyed destroyed
Na świecie jest przecież tylu ciekawych ludzi, a my uparliśmy się na siebie. To chyba właśnie jest miłość -uprzeć się na kogoś.
— me.
Reposted fromzosienieczka zosienieczka viaplugss plugss
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatroubles troubles
8137 430b 500
8809 2e29

lucylovesmemore:

This could easily get into Vogue magazine…

O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viaplugss plugss
6324 85d7 500
Reposted frommadlenaa madlenaa viakatalama katalama
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

4880 f46d
Reposted fromoutline outline viakatalama katalama
2286 26d5 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vianegacja negacja
9362 144d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiewiastqa niewiastqa
7231 5270
Reposted fromframbuesa frambuesa viaplotkara plotkara
8567 1f6e
Reposted fromkittesencula kittesencula viasouxie souxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl