Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0745 f23f 500
Reposted fromh3x h3x viakompleksdziury kompleksdziury
3357 5ecc
Reposted fromget-fit get-fit viafrisson frisson
5788 c027
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaemenemems emenemems
9897 9d09 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasouxie souxie
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viakompleksdziury kompleksdziury
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viaBloodMoon BloodMoon
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viaBloodMoon BloodMoon
2294 3042 500
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viaiblameyou iblameyou
5753 40cc 500
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viadestroyed destroyed
6604 96a3 500
Reposted fromkittesencula kittesencula viadestroyed destroyed
4816 5f65
Reposted fromkatsiu katsiu viathatwasntadream thatwasntadream
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
2318 716a
1861 4d59 500
New York, 1960s.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadiedrunk diedrunk
3817 2a0b
0563 a1c2
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viapffft pffft
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl