Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viamhsa mhsa
7026 252c 500
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viamhsa mhsa
4220 49ca
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaperesekere peresekere
9233 b298
Reposted fromonlywhite onlywhite viaperesekere peresekere
0484 0ac9 500
Reposted fromoutoflove outoflove viacitiesofnight citiesofnight
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viacitiesofnight citiesofnight
3443 90fc 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacitiesofnight citiesofnight
3266 f7ad 500
Reposted frommart6na mart6na viacitiesofnight citiesofnight
4333 9955 500
Reposted fromnickdrake nickdrake viacitiesofnight citiesofnight
Paliła papierosy i rozmyślała o istocie świata. Sam w sobie wydawał się jej w porządku, ale ludzie na nim byli bezsensownie źli i okrutni.
— Petr Měrka - Jestem egzaltowaną lentilką
Reposted fromPoranny Poranny viacitiesofnight citiesofnight
7711 f777
Reposted fromseverine severine viacitiesofnight citiesofnight
1459 28bb
Reposted fromNajada Najada viacitiesofnight citiesofnight
3232 e7ca
Reposted fromstylte stylte vianiewiastqa niewiastqa
6583 db81 500
Reposted frombestform bestform viathatwasntadream thatwasntadream
3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu viathereadyforthefloor thereadyforthefloor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl